Historie

 

 

Broderloge nr. 111 De Fem Tårnes historie

Foreningsdannelse
Den 27. april 1977 afholdtes et stiftende møde, hvor det besluttedes at danne en Odd Fellow forening. Mødet blev afholdt i Odd Fellow bygningen med deltagelse af 18 brødre.

Til mødet havde vi rekvireret materiale fra Storlogen om retningslinjerne for oprettelse af Odd Fellow foreninger.

Der var ikke megen vejledning, men dog nogle krav der skulle opfyldes. Vi undrede os dengang over, hvor lidt Storlogen havde gjort ud af det at danne forening.

Det krævedes, at 15 brødre skulle underskrive erklæring om at ville tilknyttes foreningen, og som ovenfor nævnt var vi 18 underskrivere; grundlaget for at indsende ansøgning var altså i orden.
Det første der skulle afklares var foreningens navn. Det vakte såmænd ikke større debat, idet kun to navne kom i forslag nemlig De Fem Tårne som var foreslået af flertallet, medens broder Carl M. Pedersen havde foreslået navnet Kålund, hvilket han blev ene om, og De Fem Tårne blev vedtaget. Ligeledes forsøgte vi at få reserveret nr. 109, idet vi mente der deri lå en respekt for vor gamle loge – en ide, der måske ikke var så gennemtænkt, idet det let ville kunne give forviklinger i den fremtidige administration.

Ifølge Storlogens forskrifter skulle der dannes en foreningsbestyrelse bestående af formand, sekretær og kasserer.

Underskrevet af 18 brødre, alle hjemmehørende i broderloge nr. 9 Andreas Holck. Ansøgningen om godkendelse blev vel modtaget af Storlogen, der dog havde visse betænkeligheder ved dannelse af 2 loger i en by af Kalundborgs størrelse. Men alle formaliteter var jo overholdt, og et tilstrækkeligt antal brødre havde erklæret sig villig til at være medstiftere, og vi fik grønt lys.

Arbejdets gang
For den valgte bestyrelse og for de medstiftende brødre ventede der nu et stort arbejde. Allerede ved det første møde i 1976 havde man sat en tidsramme på fem år for instituering af en ny loge.
Der skulle som nævnt tilknyttes flere medlemmer og der skulle gøres forberedelser økonomisk og praktisk.

Der manglede endnu nogle brødre, før vi havde nået de 30 medlemmer, der krævedes, før vi kunne få lov til at danne loge. Udover hvervningen af medlemmer, var der virkelig mange praktiske ting, der skulle bringes til udførelse.

Formandsskifte og videreførelse mod det endelige mål
Der blev hurtig tilgang af nye medlemmer, og vi kunne nu se, at målsætningen var indenfor rækkevidde. Alle de mange praktiske ting skulle så klares. Alle rekvisitter skulle fremskaffes, papirer til Storlogen udarbejdes og mange brødre skulle udføre hver deres opgave.

Det var virkeligt et teamwork, som alt sammen knyttedes sammen af broder eksmester Viggo Larsen, ikke bare med her nævnte arbejder, men alle medlemmer var aktive på den ene eller den anden måde.

Alle brødres medleven var med til at sikre resultatet – dannelse af den nye loge.

Alle de forberedende øvelser var nu overstået, og den 4. maj 1981 underskrev følgende brødre en officiel ansøgning til Storlogen om bevilling til oprettelse af en underordnet loge af Odd Fellow Ordenen, under navn af broderloge nr. 111 De Fem Tårne.

Der krævedes mindst fem underskrifter – underskriverne var:

  • Viggo Larsen
  • Carl M. Pedersen
  • Gunnar Sørensen
  • Gottlieb Winkler
  • Egon Boksa
  • Preben Sentow
  • John Andersen

Instituering af logen
Da nu, at alle forberedelser var på plads, besluttedes det at fastsætte dato for instituering og søge Storlogens godkendelse af tid og sted. Den 12. maj 1981 blev ansøgningsformular med, udkast til broderlogens segl, logens devise, medlemsfortegnelse og en check på kr. 200 i gebyr fremsendt til Storlogen. Endvidere meddeltes det, at følgende brødre var valgt til logens embedsmænd: Exmester Viggo Larsen, Overmester Carl M. Pedersen, Undermester Gottlieb Winkler, Sekretær Preben Sentow, Kasserer Henning Backs og Skatmester Anders Sørensen.

Alle var berettiget til at indtræde i embederne, hvorfor der ikke skulle søges om dispensationer. Forslag til institueringsdag var den 28. november 1981. Forberedelserne til denne festdag kunne gå i gang. Alle aftaler med vor moderloge om samarbejde, medejerskab af logebygningen blev bragt på plads, regalier blev anskaffet og institueringsfesten skulle arrangeres. Det besluttedes, at efter institueringen henlagde den festlige sammenkomst til Kalundborghallen.

Der blev sendt indbydelse til Storlogen, der den 16. oktober 1981 meddelte, at den gerne ville deltage i festmiddagen. Storembedsmændene var: broder Storsire Preben Rasmussen, broder Storsekretær Thomas Jessen, broder Storskatmester Søren Kragh, broder Stormarskal Hakon Langballe og broder D.d.s.s. Argon Pedersen, der alle var inviteret med fruer.

Efter 4 – 5 års glorværdigt arbejde og 49 møder kunne foreningsbestyrelsen den 26. november afslutte sit arbejde og overdrage resultatet til de valgte embedsmænd i den nye loge nr. 111 De Fem Tårne. Desværre er mange af stifterne ikke længere iblandt os, men vi vil fortsat mindes det arbejde, de gjorde for vor loge og for Ordenen – en ny ring kunne nu sluttes til den store kæde af loger.